Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk "Polityka cookies" aby zapoznać się z jej treścią lub przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Usługi

Sprawozdania skonsolidowane

Celem świadczonych usług badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest uwiarygodnienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzez wydanie opinii niezależnego biegłego rewidenta potwierdzającej rzetelność, jasność i prawidłowość danych finansowych.

Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych opiera się na analizie prawidłowości przeprowadzenia poszczególnych etapów sporządzania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej:

 • ustalenie składu grupy kapitałowej,
 • ustalenie momentu objęcia kontroli,
 • ustalenie aktywów netto na dzień objęcia kontroli,
 • weryfikacja przeprowadzonych wycen aktywów i pasywów,
 • audyty bądź przeglądy istotnych spółek konsolidowanych,
 • sprawdzenie wyliczenia tzw. korekt kapitałowych czyli ustalenia wartości firmy,
 • sprawdzenie prawidłowości ustalenia odpisów amortyzacyjnych wartości firmy,
 • sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia testu na utratę wartości tejże wartości firmy,
 • analiza prawidłowości wyłączeń konsolidacyjnych w tym wyłączeń niezrealizowanych marż, obrotów i rozrachunków wewnętrznych,
 • kontrola rachunkowa sprawozdania skonsolidowanego,
 • sprawdzenie prawidłowości i kompletności danych prezentowanych w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Dokumenty końcowe, które otrzymuje klient:

 • opinię biegłego rewidenta,
 • raport biegłego rewidenta,
 • list do Zarządu (jeżeli będzie sporządzany),
 • list do Rady Nadzorczej (jeżeli będzie sporządzany).

Audyt skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej niesie ze sobą konieczność sprawnej koordynacji prac wszystkich zespołów badających sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy. Kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie prac i uzgodnienie harmonogramów z Klientami.

Dla powodzenia procesu sporządzania i badania sprawozdań skonsolidowanych niezwykle istotne jest właściwe zorganizowanie i zintegrowanie systemu raportowania całej grupy np. w zakresie ewidencji transakcji wewnątrz grupy kapitałowej, w zakresie jednolitej polityki rachunkowości itp. Weryfikacja poprawności konsolidacji uwzględnia analizę zgodności obrotów wewnętrznych, analizę niezrealizowanych marż oraz analizę zgodności stosowanej polityki rachunkowości z polityką zaakceptowaną przez grupę.

Łączenie spółek i budowanie sprawozdań skonsolidowanych grup kapitałowych to niezwykle skomplikowany obszar rachunkowości. Jest to pochodną złożonych powiązań kapitałowych oraz różnorodnych transakcji i powiązań kapitałowych. Doświadczenie oraz wiedza ekspercka w dziedzinie skonsolidowanych sprawozdań finansowych pozwala na rozstrzyganie najbardziej skomplikowanych problemów w tej dziedzinie.

Audyt skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzany jest na zasadzie wzajemnej współpracy pomiędzy zespołem audytującym pracującym pod kierownictwem biegłego rewidenta a pracownikami Klienta. Współpraca ta oparta jest na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach oraz na zasadach wzajemnego szacunku i otwartości. Największą wartością jest przy tym niezależność i etyka zawodowa, wynikająca z Krajowych oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowego Kodeksu Etyki.

Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka cookies
Realizacja serwisu BSCG sp. z o.o.