Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk "Polityka cookies" aby zapoznać się z jej treścią lub przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Usługi

Sprawozdania jednostkowe

Celem świadczonych usług badania sprawozdań finansowych jest uwiarygodnienie i poświadczenie prawidłowości danych finansowych poprzez wydanie opinii niezależnego biegłego rewidenta potwierdzającej rzetelność, jasność i prawidłowość danych finansowych.

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy w oparciu o następującą metodologię (przebieg prac):

W ramach opracowania strategii badania jest to:

 • wypracowanie strategii badania,
 • wstępne rozpoznanie i analiza czynników ryzyka,
 • wstępne rozpoznanie możliwości kontynuowania działalności,
 • ogólne zapoznanie się z systemem rachunkowości Spółki,
 • ogólne zapoznanie się z działaniem systemu kontroli wewnętrznej,
 • poznanie działalności Spółki, jej organizacji, wyników, sytuacji majątkowej i finansowej na tle jej otoczenia gospodarczego i prawnego.

W ramach opracowania szczegółowego planu badania jest to:

 • identyfikacja istotnych transakcji oraz przegląd stosowanych procedur księgowych,
 • identyfikacja stosowanych w Spółce mechanizmów kontrolnych,
 • zapoznanie się ze stosowanymi systemami informatycznymi,
 • ocena działania systemu kontroli wewnętrznej,
 • identyfikacja obszarów potencjalnych błędów,
 • ustalenie procedur badania poszczególnych obszarów - ich rodzaj, zakres oraz terminy przeprowadzenia.

W ramach procedury badania wstępnego jest to:

 • przegląd analityczny oraz testy szczegółowe dotyczące transakcji dokonanych w części roku obrotowego,
 • identyfikacja kwestii wymagających wyjaśnienia lub skorygowania przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
 • obserwacja inwentaryzacji,
 • przeprowadzenie procedur potwierdzania sald istotnych aktywów i zobowiązań,
 • dostosowanie strategii i planu badania.

W ramach procedury badania zasadniczego jest to:

 • przegląd analityczny oraz testy szczegółowe dotyczące danych na dzień bilansowy,
 • badanie zdarzeń po dniu bilansowym,
 • sprawdzenie prawidłowości sprawozdania finansowego,
 • sprawdzenie zgodności danych sprawozdania z działalności z danymi sprawozdania finansowego,
 • przedstawienie Zarządowi kwestii wymagających skorygowania,
 • opracowanie wniosków z badania, przygotowanie opinii i raportu z badania.

Czynności końcowe to:

 • przedstawienie opinii i raportu z badania,
 • przedstawienie listu do Zarządu (jeżeli będzie sporządzany),
 • przedstawienie listu do Rady Nadzorczej (jeżeli będzie sporządzany).

Dokumenty końcowe, które otrzymuje klient:

 • opinię biegłego rewidenta,
 • raport biegłego rewidenta,
 • list do Zarządu (jeżeli będzie sporządzany),
 • list do Rady Nadzorczej (jeżeli będzie sporządzany).

Audyt sprawozdania finansowego przeprowadzany jest na zasadzie wzajemnej współpracy pomiędzy zespołem audytującym pracującym pod kierownictwem biegłego rewidenta a pracownikami Klienta. Współpraca ta oparta jest na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach oraz na zasadach wzajemnego szacunku i otwartości. Największą wartością jest przy tym niezależność i etyka zawodowa, wynikająca z Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowego Kodeksu Etyki.

Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka cookies
Realizacja serwisu BSCG sp. z o.o.