Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk "Polityka cookies" aby zapoznać się z jej treścią lub przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Usługi

Audyt prospektów emisyjnych

Celem świadczonych usług badania prospektów emisyjnych jest uwiarygodnienie i poświadczenie prawidłowości danych finansowych zawartych w prospekcie poprzez wydanie opinii niezależnego biegłego rewidenta potwierdzającej rzetelność, jasność i prawidłowość danych finansowych wykazanych przez Zarząd w prospekcie.

Poza cechami, które wymieniono przy usłudze audytu sprawozdań finansowych, szczególną cechą badania prospektu emisyjnego jest dokonanie oceny czy dane finansowe zawarte w kolejnych sprawozdaniach finansowych i w kolejnych okresach sprawozdawczych są porównywalne, a co za tym idzie ocena czy trendy wynikające z tych sprawozdań mogą być uznane przez potencjalnych inwestorów za wiarygodną podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Podstawą prawidłowości jest tutaj ciągłe i spójne stosowanie zasad (polityki) rachunkowości na przestrzeni lat we wszystkich jednostkach wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta.

W ramach badania prospektu emisyjnego przeprowadzane są przede wszystkim następujące czynności:

  • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za ostatnie trzy lata, pod kątem porównywalności, jasności i rzetelności tych danych, z wyrażeniem opinii o tych danych porównywalnych za ostatnie trzy lata,
  • sporządzenie części "Historyczne informacje finansowe emitenta" prospektu emisyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych.

W szczególności weryfikacja obejmuje:

  • poprawność doprowadzania danych finansowych za wszystkie prezentowane okresy do porównywalności,
  • poprawność wykazania różnic wpływających na kapitał własny, w tym na wynik finansowy pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR),
  • poprawność sporządzenia skonsolidowanego sprawozdanie finansowego, a w szczególności wprowadzenia korekt konsolidacyjnych.

W zakres prac wynikających z konieczności udziału w posiedzeniach Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wchodzą:

  • wydanie opinii o danych porównywalnych za ostatnie trzy lata,
  • sporządzenie części "Historyczne informacje finansowe emitenta" prospektu emisyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych.

Zwykle audyt prospektu emisyjnego wymaga ponownego zbadania co najmniej dwóch ostatnich sprawozdań finansowych prezentowanych w prospekcie.

Audyt prospektu emisyjnego przeprowadzany jest na zasadzie wzajemnej współpracy pomiędzy zespołem audytującym pracującym pod kierownictwem biegłego rewidenta a pracownikami Klienta. Współpraca ta oparta jest na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach oraz na zasadach wzajemnego szacunku i otwartości. Największą wartością jest przy tym niezależność i etyka zawodowa, wynikająca z Krajowych oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowego Kodeksu Etyki.

Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka cookies
Realizacja serwisu BSCG sp. z o.o.