Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk "Polityka cookies" aby zapoznać się z jej treścią lub przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Usługi

Outsourcing księgowości

Celem usług w ramach outsourcingu księgowości jest wprowadzenie zmian organizacyjnych w Firmie Klienta, polegających na powierzeniu podmiotowi zewnętrznemu realizowania funkcji księgowej. Zmiany te mają doprowadzić w długim horyzoncie czasowym do podniesienia efektywności procesów księgowych, wspomagających podstawową działalność.

Głównym zadaniem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz raportów zarządczych. Uzyskane z ewidencji księgowej dane umożliwiają Klientowi podejmowanie decyzji, wpływających na funkcjonowanie Spółki. Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych odbywa się w cyklach miesięcznych i obejmuje największy zakres realizowanych prac, podsumowywanych w sporządzanym rocznym sprawozdaniu finansowym Jednostki.

Outsourcing księgowości obejmuje swoim zakresem następujące usługi:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli zbiory tworzone na podstawie dowodów księgowych, w których zapisy ujęte są w porządku chronologicznym i systematycznym. W ramach tego modułu wykonywane są następujące zadania:

 • wprowadzenie dokumentów księgowych do ewidencji księgowej zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
 • sporządzanie dzienników księgowych, będących odzwierciedleniem operacji gospodarczych;
 • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług;
 • tworzenie ewidencji analitycznej majątku trwałego (księga inwentarzowa);
 • tworzenie ewidencji analitycznej rozrachunków;
 • przygotowywanie zestawienia obrotów i sald. 

Sporządzanie deklaracji podatkowych czyli przygotowywanie i wysyłanie deklaracji, formularzy oraz innych dokumentów informacyjno - sprawozdawczych, których sporządzenie jest możliwe w oparciu o informacje wynikające z prowadzonej przez ewidencji księgowej, np.:

 • sporządzanie informacji o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych;
 • sporządzanie informacji o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne;
 • sporządzanie deklaracji VAT z tytułu podatku od towarów i usług (VAT-7);
 • sporządzanie informacji podsumowującej (VATUE);
 • sporządzanie deklaracji NBP;
 • sporządzanie deklaracji GUS (KZ, DG-1, F-01). 

Przygotowywanie raportów czyli przygotowywanie dokumentów informacyjno - sprawozdawczych przy wykorzystaniu standardowej funkcjonalności oprogramowania stosowanego w ewidencji księgowej:

 • przygotowywanie rachunku zysków i strat oraz bilansu (wg wzoru z Ustawy o rachunkowości);
 • przygotowywanie raportów zarządczych zgodnie z indywidualną specyfikacją Klienta;
 • przygotowywanie zestawień w ramach analizy finansowej charakteryzujących efektywność danego kryterium podziału przychodów i kosztów (np. oddziały, zakłady, przedstawiciele);
 • budżetowanie przychodów i kosztów oraz pozycji bilansowych;
 • raportowanie realizacji budżetu.

Sporządzanie sprawozdań finansowych czyli obejmuje czynności niezbędne do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz przygotowanie sprawozdań i innych dokumentów informacyjno - sprawozdawczych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami:

 • przygotowywanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacja dodatkowa) - wymaganego ustawą o rachunkowości, w szczególności zgodnego z art. 45 ustawy;
 • sporządzenie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8);
 • przygotowywanie dokumentacji specyfikującej pozycje sporządzonego sprawozdania finansowego;
 • przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald kont rozrachunkowych oraz weryfikacji stanów kont wynikowych;
 • zarachowanie wyników inwentaryzacji;
 • sporządzenie wymaganych na koniec roku sprawozdań dla GUS (KZ, F-01) oraz NBP;
 • sporządzanie innych raportów rocznych. 

Wyniki prac związane z usługą "Outsourcingu księgowości" uzależnione są od indywidualnych uzgodnień zakresu prac. Klient otrzymuje między innymi:

 • księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami;
 • zestawienia przygotowywane na bazie ksiąg rachunkowych;
 • deklaracje, formularze oraz inne dokumenty informacyjno-sprawozdawcze;
 • sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych),
 • inne obowiązujące w danej jednostce raporty zarządcze.
Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka cookies
Realizacja serwisu BSCG sp. z o.o.